سرفصل های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار المان محدود ABAQUS

  • آموزش نحوه مدل سازی مواد

ترسیم اجسام

تعریف رفتار مواد

مونتاژکردن

ایجاد قیودگذاریهندسی

  • آموزش انواع تحلیل های قابل انجام در نرم افزار

آشنایی با روش حل المان محدود

تعیین تحلیل هایاستاتیکی، دینامیکی، تماس، مودال، انتقال حرارت، سیالات

  • آموزش نحوه مش زدن قطعات

مفهوم دانه بندی

نحوه دانه بندی مدل

تکنیک های مختلف مش زدن

المان های موجود در نرم افزار

مش زدن قطعات پیچیده

نحوه سرعت دادن به تحلیل

  • آموزش نحوه اعمال شرایط مرزی و بارگذاری

نحوهواردشدننیروها

ایجادشرایطمرزیمختلف

 

  • نحوه مشاهده نتایج

نمایش کانتور وتنظیمات مربوط

نحوه انتخاب متغییرهای مختلف جهت نمایش

نمایش اطلاعات بصورت نموداری

نحوه ذخیره داده ها بصورت جدول

نحوه ایجاد فیلم

 

سرفصل های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار المان محدود ABAQUS

 

  • آشنایی با اینپوت و اسکریپت فایل ها در آباکوس
  • آشنایی با سابروتین های مختلف
  • نحوه کوپل کردن دو نرافزارMatlab و ABAQUS
  • حل مسائل پیچیده مکانیک با استفاده از اینپوت و اسکریپ فایلها، سابروتین ها و کوپل نرم افزارهای Matlab و ABAQUS

افکار خود را به اشتراک گذارید