سرفصل های دوره آموزشی  آزمونگر
1- اجراي آزمون هاي عملي پروژه محور شامل:
♦   تعريف و ساختار پروژه هاي عملي♦   انواع نقشه هاي كار پروژه اي♦   روش هاي مستند سازي و گزارش دهي♦   نقشه خواني♦   كنترل تجهيزات و مواد مصرفي

♦   كنترل تامين مواد مصرفي ، تجهيزات و فضاي لازم♦   كنترل حضور و غياب آزمون شوندگان♦   تطبيق نقشه با شرايط اجرا در كارگاه♦   توزيع مسئوليت هاي ساير متخصصين♦   برگزاري آزمون، نظارت بر اجرا، ارزشيابي پروژه ها و جمع آوري پروژ هها♦   مستند كردن و تهيه گزارش پروژه

2- اجراي آزمون هاي كتبي – عملي شامل:
♦    تعريف آزمون هاي كتبي – عملي♦   ويژگي هاي آزمون هاي كتبي – عملي♦    ويژگي هاي جدول مشخصات و ارتباط سئوال آزمون با آن♦   فهرست وارسي براي ارزشيابي از يك آزمون مهارت♦    اصول سنجش عملكردي ( آزمون هاي كتبي – عملي )♦    كنترل تناسب فضا و تجهيزات با محتواي آزمون♦   كنترل اجراي فرايند آزمون♦   كنترل زمان بندي اجرا♦   جمع آوري اوراق آزمون و تهيه صورت جلسه آزمون و شمارش اوراق

3- اجراي آزمون هاي عملي نمونه كار شامل:
♦   ساختار عناصر مهم نمونه كار♦   معيار ، سرعت و دقت لازم در ارزيابي نمونه كار♦    فرآيند آزمون هاي نمونه كار♦   موقعيت و شرايط كار ( اقتصادي ، زماني ، انساني و عملي )♦    نحوه استفاده از چك ليست♦   كنترل مواد ، تجهيزات و فضاي مورد نياز انجام كار♦    برنامه ريزي و سازمان دهي آزمون هاي عملي♦    كنترل دقت ، سرعت ، توالي و مهارت در توليد♦    كنترل حضور و غياب آزمون شوندگان

4- اجراي آزمون هاي عملي مبتني بر حل مساله ( شناسايي ) شامل:
♦    تعريف مساله♦   فرآيند حل مساله♦   تهيه طرح و نقشه مناسب براي حل مساله♦   اجراي طرح نقشه♦    بازنگري♦    برنامه ريزي و ساماندهي آزمون حل مساله

♦   نظارت و كنترل انجام فرآيند آزمون♦   جمع آوري نتايج و آزمون♦   كنترل ابزار ، تجهيزات ، مواد مصرفي و فضاي مورد نياز اجراي آزمون♦   كنترل حضور و غياب آزمون شوندگان

5- اجراي آزمون هاي عملي آزمايشگاه شامل:
♦   كار آزمايشگاهي♦   ويژگي آزمون هاي آزمايشگاهي♦    فرآيند آزمايشگاه♦    گزارش كار♦   فهرست كنترل♦    برنامه ريزي و ساماندهي آزمون♦    كنترل و دقت ابزار و دستگاه هاي آزمايشگاهي♦    كنترل فرآيند♦   نظارت بر تفسير مشاهدات و نتايج كسب شده♦   نظارت بر اجراي آزمايش♦    كنترل حضور و غياب آزمون شوندگان♦   جمع آوري نتايج آزمون

6- اجراي آزمون هاي عملي عمليات ميداني شامل:
♦    تعريف آزمون هاي مبتني بر عمليات ميداني♦    شرايط و ويژگي هاي عمليات ميداني♦   معيار ارزيابي عمليات ميداني♦   ارزشيابي مشاهده اي♦   گزارش كار روزانه و نقش آن در ارزشيابي♦   سازماندهي آزمون عمليات ميداني♦   تهيه برنامه اجراي آزمو♦   كنترل مواد مصرفي ، تجهيزات و ابزار مورد نياز♦   كنترل حوزه عمل ( مزرعه ، كارگاه بزرگ و ... )♦   كنترل حضور و غياب آزمون شوندگان♦   جمع آوري نتايج آزمون

7- ارزشيابي آزمون هاي عملي شامل:
♦   الگوهاي ارزشيابي عملي♦   شاخص ها ، اصول ، هدف و ضرورت ارزشياب♦   نقش ها و عوامل كددهي شغل♦   استانداردهاي فرآيند ارزشيابی♦   برنامه ريزي و ساماندهي آزمون♦   كنترل مواد ، ابزار ، تجهيزات و فضاي مورد نياز متناسب با شرايط♦   مراقبت بر اجراي آزمون♦   جمع آوري نتايج♦   كنترل مشخصات و حضور و غياب آزمون شوندگان