دروسی که طی دیپلم حسابداری گذرانده می شود:

-کاربر رایانه

-رایانه کار حسابدارمالی

-حسابداری عمومی مقدماتی

-حسابداری عمومی تکمیلی

-حسابداری صنعتی

-حسابداری حقوقو و دستمزد

-کاربر امور بانکی

-مسئول سفارشات

سرپرست ترخیص محصول

**کارآموزان بعد از گذراندن دروس دیپلم حسابداری مهارت های لازم جهت ورود به " بازار کار " را کسب می نماید.**