حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده بكارگيري مفاهيم نظري حسابداري، انجام عمليات مربوط به مطالبات، سفارشات و پيش پرداخت ها، موجودي ها، دارايي هايي ثابت مشهود، دارايي هايي نامشهود، ساير دارايي ها و تشخيص مفاهيم سرمايه گذاري و انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و تجزيه و تحليل آن و نسبتهاي مالي برآيد.

فهرست مطالب

توانايي تشخيص و كاربرد مفاهيم نظري حسابداري
توانايي انجام عمليات مربوط به مطالبات
توانايي انجام عمليات مربوط به سفارشات و پيش پرداخت ها
توانايي انجام عمليات مربوط به موجودي ها
توانايي انجام عمليات مربوط به دارايي هاي ثابت مشهود
توانايي انجام عمليات مربوط به دارايي هاي ثابت نا مشهود
توانايي انجام عمليات مربوط به ساير دارايي ها
توانايي تشخيص مفاهيم سرمايه گذاري
توانايي انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات
توانايي تهيه و تنظيم صورتهاي مالي
توانايي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي و تهيه نسبتهاي مالي