برای دانش آموزان سنین9تا45سال

1-تقویت حافظه دیداری

2تقویت حافظه شنیداری

3-تقویت مهارت یادآوری

4-تقویت مهارت تشخیص اختلافات و شباهت ها

5-مهارت الگویابی و تشخیص روابط بین اعداد و اشکال بندی ها

6-آشنایی با اعداد و ارزش مکانی و خواص آنها

7-آشنایی با مفاهیم چهار عمل اصلی و خواص آنها

8-مهارت انجام سریع محاسبات بصورت ذهنی

9-آشنایی با مفاهیم طول،زمان،حجم،سطح،جرم

10-مهارت حل مساله و ساختن الگوریتم ذهنی