دوره جامع صفر تا صدر حسابداری " ویزه ورود به بازار کار " 

با رویکرد عملی و کار با اسناد واقعی و نرم افزار مالی به روز

- خدماتی

- بازرگانی

- تولیدی