* بکارگیری اصول و مفاهیم بانکداری
*پیاده سازی اصول حقوقی حاکم بر معاملات
* ثبت عملیات انواع چک، سفته و برات
*افتتاح، انسداد و محاسبه سود سپرده ها