حسابداری ، هنر شناسایی ، اندازه گیری ، ضبط ، و برقراری ارتباط اقتصادی در مورد یک سازمان یا مؤسسه است . حسابداری مقدماتی ، سیستمی اطلاعاتی ست که به سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و مدیران کمک می کند که در مسائل اقتصادی تصمیم بهتری بگیرند .

اهداف آموزش حسابداری مقدماتی

  • پیش بینی مالی و اقتصادی شرکت
  • تصمیم گیری صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد
  • بهینه سازی گردش حساب

سرفصل مطالب

آشنایی بامفهوم حسابداری وتعریف آن
آشنایی با اصطلاحات حسابداری
اثررویدادهای مالی روی حسابها – ماهیت حسابها
آشنایی با انواع مؤسسات
مؤسسات ازلحاظ نوع فعالیت – هدف –مالکیت
آشنایی با انواع رشته های حسابداری
آشنایی با استفاده کنندگان از حسابداری
آشنایی با دوره مالی و فعالیت مالی
آشنایی با چرخه حسابداری
آشنایی با اسناد ودفاتر مربوط به حسابداری
آشنایی با اصول ومفاهیم اولیه حسابداری
آشنایی با انواع دفاتر
آشنایی با تراز آزمایشی
آشنایی با صورتهای مالی
آشنایی با کد گذاری حسابها در دفاتر
آشنایی با حسابداری مؤسسات خدماتی و بازرگانی
آشنایی با انواع روشهای ارزیابی موجودی کالا
آشنایی با اسناد تجاری وثبتهای مربوطه
آشنایی انجام عملیات مربوط به تنخواه گردان , صندوق وبانک
اصلاح حسابها
بستن حسابها درپایان دوره وافتتاح حسابها