دروسی که طی دیپلم حسابداری گذرانده می شود:

-کاربر نرم افزار مالی

-کمک حسابدار

-کمک متصدی تنظیم اسناد مالی

-حسابدار بهای تمام شده

-مسئول سفارشات

**کارآموزان بعد از گذراندن دروس دیپلم حسابداری مهارت های لازم جهت ورود به " بازار کار " را کسب می نماید.**

برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.