دروسی که طی دیپلم مدیریت خانواده گذرانده می شود:

-کاربر نرم افزار اداری

-برنامه ریز امور تغذیه خانواده

-برنامه ریزی امورهنری در خانواده

-برنامه ریزی امور اقتصاداجتماعی

-مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده