مجتمع آوزشی آبی با برگزاری و ارائه انواع دیپلم ها منتظر حضور گرمتان می باشد.

دیپلم گردشگری

کارآموزانی که هیچ پایه ای از دبیرستان را نگذرانده و از مقطع سیکل برای دریافت دیپلم گردشگری اقدام می کنند می بایست پس از ثبت نام در رشته گردشگری، جهت اخذ دیپلم گردشگری شش مهارت فنی و حرفه ای را در آموزشگاه آبی بگذرانند.