جلسه عنوان
1 مقدمه (معرفی محیط نرم­افزار، قابلیت­ها، و ...)
2 اصول فرآیند تحلیل در نرم­افزارANSYS Workbench  
3 اصول فرآیند تحلیل در نرم­افزارANSYS Workbench  
4 پیش پردازش
5 پیش پردازش
6 المان­بندی (انواع المان­ها، موارد استفاده، تنظیمات، و ...)
7 المان­بندی (انواع المان­ها، موارد استفاده، تنظیمات، و ...)
8 تحلیل استاتیکی
9 تحلیل استاتیکی
10 تحلیل ارتعاشی
11 تحلیل ارتعاشی
12 تحلیل انتقال حرارت
13 تحلیل کمانش خطی
14 بررسی و پردازش نتایج
15 ارتباط با نرم­افزارهای CAD و تحلیل پارامتریک