مدیر آموزشگاه شغلی از حوزه مدیریت آموزشی است که وظایفی از قبیل برنامه ریزی آموزشی، اجرای قوانین و مقررات، نظارت بر فعالیت های آموزشی آموزشگاه، ارزشیابی دوره های در حال اجرا، مدیریت مالی آموزشگاه، رسیدگی به امور و ارزیابی از میزان پیشرفت کارآموزان و کارکنان و تهیه گزارش های اداری نظارت و اعمال مدیریت بر حس انجام وظایف کلیه کارکنان و مربیان را در بر می گیرد.

سر فصل مطالب

  • برنامه ریزی امور آموزشگاه
  • نظارت بر فعالیت های آموزشی آموزشگاه
  • ارزشیابی از دوره های آموزشی آموزشگاه
  • نظارت بر امور مالی آموزشگاه
  • استفاده از IT (کامپیوتر، اینترنت و ICDL)
  • ارتباط با کارکنان، کارآموزان و سایر افراد مرتبط
  • تهیه گزارش ها و مکاتبات اداری
  • اجرای قوانین و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه ای