پداگوژی در گذشته هنر و علم تربیت کودکان بود واغلب مترادف با واژه تدریس یا تعلیم و آموزش به کار برده می‌شد. اکنون پداگوژی مفهوم گسترده‌تری یافته است مهمترین دستاوردی که از پداگوژی انتظار می‌رود، این است که فراگیران با این روش به جای اینکه نگرش و مهارت‌های خودرا مستقیما از معلمان خود دریافت کنند، بتوانند با راهنمایی معلمان، به کشف ونوآوری برسند و یاد بگیرند که به چه دانشی، نگرشی و یا مهارتی نیازمندند

اهداف دوره

در این دوره آموزش مهارت روش وفنون تدريس، ارزشيابي و ارزيابي كارآموزان و دوره آموزشي و همچنين آيين كلاس داري و آموزش و يادگيري طراحي و تدوين گرديده است.

سرفصل مطالب

بررسي و بكارگيري اهداف آموزش هاي فني و حرفه اي
برنامه ريزي آموزشي
نياز سنجي آموزشي
تهيه و تنظيم طرح درس
بكارگيري وسايل كمك آموزشي
اجراي دوره هاي آموزشي
سنجش و ارزيابي