دیپلم تصویرسازی کامپیوتر کاردانش از جمله رشته های پردرآمد مناسب با بازار کار است که زیر نظر سازمان فنی حرفه ای اعطا می گردد. 

-دروسی که طی دوره دیپلم کامپیوتر گذرانده می شود:

-کاربر رایانه

-کاربر اتوماسیون اداری

-استفاده از مهارتهای شهروندالکترونیکی(E-Citizen)

-کاربر گرافیک یارانه ای Photoshop

-کاربر گرافیک رایانه ای باCorel Draw

-کاربر گرافیک رایانه ایInDesign

-کاربر گرافیک رایانه ای باAdobe Illustrator