از مجموعه در پایتون برای نگهداری داده‌ها استفاده می‌شود. مجموعه یا set یک نوع داده‌ای مشابه لیست است که می‌تواند داده‌های از یک نوع یا نوع‌های مختلف را درون خود نگه دارد. دو تفاوت اصلی مجموعه‌ها، عدم ترتیب عناصر و غیر تکراری بودن اعضای آن است.

سرفصل دوره پایتون مقدماتی: 

-آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون/ -آشنایی با متغییرها / -آشنایی با دستورات شرطی و حلقه ها / -آشنایی با آرایه ها / -آشنایی و کار با مفاهیم شی گرا / -آشنایی و کار با متد ها

-کار باmulti-function argument / -آشنایی و کار با فایل ها / -کار با ماژول ها / -آشنایی با کلاس ها / -آشنایی و نحوه استفاده اRegular expression

-کار با توابع تاریخ و زمان / - نصب و استفاده از کتابخانه ها و استفاده از کتابخانهpersian tools

سرفصل دوره پایتون پیشرفته:

-طراحی و گراف نمودار / -آشنایی و کار با ساختمان های داده / -آشنایی و کار با Geerator / کار با -multi-sunction argument / -کار با List Comprehensions

 -کنترل خطا Error Handing / -کتابخانه های boto3 & request & httplip / -کار با مباحث چند نخی Multi threading/

- برنامه نویسی تحت وب-معرفیFramework / -برنامه نویسی سوکتSocket programing / -کتابخانه های Unicode & qrcode / -کار با پایگاه داده Mango DB

-طراحی Backend در حالت restfulapi/ -رمزنگاری و امنیت اطلاعات / -خطایابی،توسعه،استقرار