دوره کمک حسابدار

بکارگیری مفاهیم حسابداری
ثبت رویداد های مالی
مستند سازی و بایگانی اطلاعات حسابداری
ثبت اطلاعات در دفاتر حسابداری
تهیه و تنظیم گزارشها و صورتهای مالی اساسی
اصلاحات و بستن حسابها
حسابداری در موسسات بازرگانی
حسابداری در موسسات خدماتی
بکارگیری مفاهیم حسابداری حقوق و دستمزد
کارپردازی در موسسات
تهیه و تنظیم لیست حقوق ومستندات
بکارگیری نرم افزار اکسل در حسابداری